THÔNG TIN CHI TIẾT

TVC Trước Phim:

RCP RCP2

Thời gian:

  • TVC 30s ( 2 lựa chọn vị trí: Ưu tiên và Cao cấp)

TVC Trên hệ thống LCD ngoài Rạp:

RCP3 RCP4

Thời gian:

  • TVC 30s ( 2 lựa chọn vị trí: Ưu tiên và Cao cấp)

Activation booth

RCP5 RCP6

Mật độ:

  • Khoảng 710.000 người/ngày

Khu Vực:

  • Toàn quốc

Thời gian thi công sản xuất:

  • 15-20 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search